සිංහලයේ වාග් විද්‍යාත්මක ස්වරූපය

බෞද්ධ

By Wimal G. Balagalle

Published By Buddhist Cultural Centre

මෙම කෘතිය ජර්මන් ජාතික වාග් විද්‍යාඥයකු වූ විහෙල්ම් ගයිගර් (1956-1943) පඬිතුමා විසින් ඉංග්‍රීසි බසින් ලියන ලද "The Linguistic Character of Sinhalese" නම් නිබන්ධනයේ සිංහලානුවාදයකි.

USD 0.79

Available

Product Details

  • 978-955-663-439-6
  • Sinhala
  • 0
  • 150g