20 %

ෂැලේ පාසලේ ජෝ

පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

සඳුදා හා බදාදා දිනවල පොතක් කියවීමට අවකාශ ලැබුණි .සිකුරාදා දිනවල නීතිරීති තරමක් ලිහිල් වූ බැවින් සිසුවියන ට කතා කිරීමට අවකාශ ලැබුණු නමුත් එය ඉංග්‍රීසි බසින් කළ යුතු වූ අතර පමණට වැඩියෙන් ඝෝෂා කිරීමද නොකළ යුතු වුණි.

USD 2.40 USD 3.00

Save USD 0.60

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-183-4
  • 256
  • Sinhala
  • 318g