ෂැලේ පාසලේ ජෝ

පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

සඳුදා හා බදාදා දිනවල පොතක් කියවීමට අවකාශ ලැබුණි .සිකුරාදා දිනවල නීතිරීති තරමක් ලිහිල් වූ බැවින් සිසුවියන ට කතා කිරීමට අවකාශ ලැබුණු නමුත් එය ඉංග්‍රීසි බසින් කළ යුතු වූ අතර පමණට වැඩියෙන් ඝෝෂා කිරීමද නොකළ යුතු වුණි.

USD 2.21

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-183-4
  • 256
  • Sinhala
  • 318g