සතුට විඳින්නට විවාහක අවිවාහක හැමට යුග දිවි අත්වැල

වෙනත්

By Sumanadasa Samarasinha

Published By Sarasavi Publishers

යහපත්, පී‍්‍රතිමත් අඹු සැමි යුවලක් සේ ජීවිතය ගෙවීමට බලපාන කරුණු රැුසක් මෙහිලා පුළුල්ව සාකච්ඡුා කැරේ. ලිංගික ජීවිතය පිළිබඳ අනවබෝධයෙන් යුග දිවියට පිවිසීමේ ආදීනව මෙම කෘතියෙන් පෙන්වාදෙය

USD 1.32

Available

Product Details

  • 978-955-31-0834-0
  • Sinhala
  • 116