සතුට මහඟු ධනයකි

පරිවර්තන

By Gunadasa Yapa

Published By Pahan Publishers

ධර්මය වැස්සක් වැනිය. ඔබ තුළ දැනටමත් පවතින ප්‍රඥාව හා සානුකම්පික බව පිලිබඳ බීජවලට ජලය සපයන ඒ ධර්මය, ඔබේ විඤ්ඤාණයේ ගැඹුරට කාවැදීමට ඉඩ හරින්න. මහපොළොව ප්‍රාණවත් කරන වසන්ත වර්ෂාවක් වැනි ධර්මය, විවෘත මනසකින් අවශෝෂණය කර ගන්න. අපේ සිත නැමැති වෘක්ෂයෙහි, අවබෝධය හා ආදරය නැමැති මල්පල හට ගැනීමට යෝග්‍ය පෝෂණය, එම ධර්ම දේශනාව විය හැකිය.

USD 1.68

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-230-5
  • 156
  • Sinhala
  • 171g