සතිපට්ඨාන දේශනා

බෞද්ධ

By Ven. Uhumiye Sumanasara Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

ප්‍රයෝගිකව භාවනාවේ යෙදෙන යතිවරයන් වහන්සේ නමක්  විසින් භාවනාව උගැන්වීම උදෙසා ලියන ලද කෘතියකි. ආනාපාන සති භාවනාව පුරුදු කරන්නන් හට නිවැරදිව පුහුණු වීමට අත් පොතක් වන මෙය සතිපට්ඨානයෙහි පරමාර්ථයත් එය වැදීමෙන් ලැබෙන ආනිශන්සයන් යනාදී කරුණු විග්‍රහ කර ඇත.

USD 1.43

Available

Product Details

  • 978-955-663-100-5
  • Sinhala
  • 0
  • 110g