සදාතනික සුවය සොයා

බෞද්ධ

By Seelani Karunarathne

Published By Buddhist Cultural Centre

අතීතයේ වූ සිදුවීමක් අලලා අතීතයේ සිදුවූනැයි විශ්වාස කල හැකි සේ පෙනෙන ලෙස ඒ වටා ප්‍රබන්ධ වශයෙන් කතා ගෙතීම නවකතා වෙයි. මෙයින් හෙළිදරවු කරනු ලබන්නේ කාමනීත නම් වූ ධනවත් තරුණයෙකු වටා ගෙතුන විචිත්‍රවත් කතාවකි..

USD 2.63

Available

Product Details

  • 978-955-663-452-1
  • Sinhala
  • 0
  • 500g