සත් වෙනි සඳේ රෑ

පරිවර්තන

By Ashwini Kariyawasam

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

අපි නැවත එක් වී සිටින්නෙමු. දැන් ඔහුට විවෘත ව අභිවන්දනය කරන පළමු වැන්නා මම වන්නෙමි. තවත් නම් ඉතින් රහස් නැත . අප ගේ විවාහය පිලිබඳ කතා පුවත, සිටුවරයාගේ මරණය, විල්හෙල්මිනා කන්‍යාරාමයක විවේකීව ගත කරන්නට පිටත් වී යාම, අප ගේ පුත්‍රයා සොයා ගනු ලැබීම - මේ සැම අතීතයට එක් වූ පුරා වෘත්තයන් ය. යුද්ධය පිළිබඳ වැදගත් සිදුවීම විසින් ඒ සියල්ල ගිල ගනු ලැබ තිබේ. මැකිසිමිලියන් ගෙදර පැමිණ සිටී ! ඔහුත් ෆ්‍රිට්සිත් එක් කිරීමේ මහා ප්‍රීතිය මම අත්වින්දෙමි. මගේ පුතුට දැන් මවක පමණක් නොවේ, ඔහුට ආදරය කල හැකි, ගෞරව කළ හැකි පියකු ද සිටී......

USD 4.63

Available

Product Details

  • 978-955-1387-07-4
  • Sinhala
  • 490
  • 580g