සසර ගමනේදී සිදුවූ අකුසල කර්ම පලදීම

බෞද්ධ

By Shriya Rathnakara

Published By Buddhist Cultural Centre

කර්මය හා කර්ම විපාක පිළිබඳව ධර්මානුකුලව සැකෙවින් ලියවුනු ග්‍රන්ථයකි..

USD 0.66

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 110g