30 %

සාර්ථකත්වට පහසු මංපෙත්

ව්‍යවහාර මනෝ විද්‍යාව

By Daya Rohana Athukorala

Published By Shiksha Mandira Publishers

LKR 385.00 LKR 550.00

Save LKR 165.00

Available

Product Details

  • 978-755-1782-53-5
  • Sinhala
  • 468
  • 749g