සාර්ථකත්වය අත්දැකීමට නම්

පරිවර්තන

By Sirisena Rathnayake

Published By Pahan Publishers

යමක් ආරම්භ කරන විට ඉදිරියේ පවත්නා සියල්ලක්ම දක්නට නොහැකි බව තේරුම් ගත යුතුය .අර්ධ කවාකාර මාවතක රිය පදවන්නෙකුට ඒ මාවතේ පෙනෙන්නේ ඉතා සුළු කොටසක් පමණි. ඒ නිසා ඔහු රිය පැදවීම නතර කරන්නේද...........? ගමන අත් නොහැර රිය පදවන විට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉදිරිය පෙනේ .

USD 2.50

Available

Product Details

  • 978-955-667-258-9
  • 160
  • Sinhala
  • 196g