සාර්ථක ජීවිතයේ රහස

පරිවර්තන මනෝ විද්‍යාව ප්‍රායෝගික මනෝ විද්‍යාව

By Leelananda Gamachchi (ලීලානන්ද ගමාච්චි)

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ප්‍රායෝගික මනෝ විද්‍යාව : සාර්ථක ජීවිතයේ රහස......

USD 1.21

Available

Product Details

  • 955-652-208-5
  • Sinhala
  • 85
  • 150g


Read And Excerpt

අන් අය සතුටින් ජීවත්වන නමුත් තමන් ගත කරන ජීවිතයේ සතුටක් නැතැයි සිතන අයට ද, කෙතරම්  උත්සාහ කළත් සතිටින් ජීවත්වීමට නොහැකියයි සිතන අයට ද, ජීවිතයේ වැදගත් කඩයිම් වෙත අවබෝධයෙන් මුහුණදීමට දැනුමක් අවශ්‍යයි සිතන අයට ද මෙය බෙහෙවින්ම ඵලදායක අත් පොතකි.