සාරා

පරිවර්තන

By Ashani Shalika Ranasinghe

Published By Surasa Bookshop

මිනිස් ඉතිහාසයට අඳුරුම යුගයක් එක් කළ විසි එකවන සියවසේ එක් කාල පරාසයක, සුවහසක් අහිංසක මිනිසුන් නොකළ වරදකට මුහුණ දුන් වධ වේදනා පිළිබඳ අනුවේදනීය කතාවකී.

USD 2.50

Available

Product Details

  • 978-955-677-088-9
  • Sinhala
  • 260
  • 271g