සංස්කෘත නාමාඛ්‍යාත පදමාලා

බෞද්ධ

By Ven. Kanumuldeniye Chandananda Thera

Published By Buddhist Cultural Centre

සංසකෘත භාෂාව හදාරන ශිෂ්‍යයන් විසින් නාගර අකුරින් සම්පාදිත වරනගිල්ලක් පරිශීලනය කිරීම, නාගර අක්ෂර පිළිබඳව මනා පරිචිතයක් ඇති වීමට උපකාරී වේ. මෙම ග්‍රන්ථයෙන් එය සම්පුර්ණ කරයි..

USD 0.79

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 265g