සඳුන් තුරු යාය

නවකතා

By Sajith Rohitha Liyanage

Published By Pahan Publishers

තරු වියන යටින් විසල් තුරු හිස ඈ අඳුන ගත්තා .ඇය රඳවා තිබුණු ගල ඇත්තේ ඒ තුරු සිරස අතර බව ඈ තේරුම් ගත්තේ අඳුර අතරින් විදුලි පන්දම් දැල්වුණු නිසයි.එකත් එකටම ඔවුන් සොයා එන අය ඉනිමග දිගේ පැලට නැග ඔවුන් කොහිදැයි සොයනවා විය යුතු යැයි ඇය තේරුම් ගත්තා .

USD 1.53

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-258-9
  • 144
  • Sinhala
  • 180g