සම්බුදු නුවණෙහි මහිම

බෞද්ධ

By Ven.Aluthgama Vipulagnana Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥා බල මහිමය පිළිබඳව ග්‍රන්ථයෙන් රචිතය. උතුමන් වහන්සේලා දුක සේ උපදවා ගත නුවනට පුජා, වන්දනා, ගරුකිරීම් තුලින් ජනතාවට ටිකක් හෝ සසර ගැන අවබෝධයක් ලැබීමට නුවන පෑදෙනු ඇත. මෙම පොතෙන් එම අර්ථය සිදු වී ඇත.

USD 0.74

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 160g