සමථ විපස්සනා භාවනා මාර්ගෝපදේශය

බෞද්ධ

By A.K. Thilakarathna

Published By Buddhist Cultural Centre

බෞද්ධ භාවනාවේ  සම්ප්‍රදාය විවිධ අරමුණු ඔස්සේ ගිය ව්‍යාකූල ක්‍රමයක් බවට පත්ව ඇති වත්මන් සමාජයේ භාවනාවේ නිරත වන අති විශාල බහුතරයක් දෙනා විවිධ ගුරු උපදේශ නිසා නොමග යන බව වැටහේ.එහෙයින් විදර්ශනා භාවනවට අවතීර්න නොවී සමතයෙන් පමනක් විමුක්තිය දැක්මට නොහැකි බවත් , ඒ සඳහා නිරාවද්‍ය මඟපෙන්වීමක් මෙම පුස්ථකයෙන් සපයයි.

USD 1.42

Out of stock

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 168g