සඟ රස බස්

බෞද්ධ

By Ven. Poravagama Gnasiri Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

සංඝ පීතෘවරයන්ගේ චරිත කථා හා මුසුවුණු රසවත් සිද්ධීන් ඉතා සිත්ගන්නා අයුරු ඉදිරිපත් කරන මෙම කෘතිය ධාර්මික විනෝදාස්වාදයක් ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍යයෙන්ම කියවිය යුත්තකි.

USD 1.21

Available

Product Details

  • 955-9219-29-4
  • Sinhala
  • 0
  • 185g