සද්ධර්මාලංකාරය

බෞද්ධ

By Ven. Dharmakeerthi Sangharaja Thera

Published By Buddhist Cultural Centre

රසවාහිනී නම් වූ කෘතියට සමානතාවයක් ඇති මෙම කෘතිය බුද්ධ ධර්මය සහ බෞද්ධ සදාචාර ඉගැන්වීම් සාමාන්‍ය පාඨක ජනයාට අවබෝධ කර දීමට සැකසුනු ඉතා අගනා සම්භාවනීය කෘතියකි..

USD 6.58

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 1400g