සදහම් දෙසීම හෙවත් බුදු බණ කියන හැටි

බෞද්ධ

By Ven. Warakagoda Seelarathana Thera

Published By Buddhist Cultural Centre

මෙය බණ කියන හැටි ඉගෙන ගැනීමට රිසි දේශකයින් සඳහා ඉතා සරලව ලියවුනු හරවත් ධර්ම කෝෂයක් වන අතර, මුල සිටම ධර්ම දේශනාවක් කිරීමේ පිළිවෙල ද උගන්වයි.

USD 1.84

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 275g