රෝස්

පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

රෝස් පසුපසට වී සිටියාය .ඈ වීදියට ගියා නම් ආපසු දිරියක් ලැබෙනු ඇතැයි ඈ නොසිතුවාය .පැනයාමට හැකිව තිබියදී එසේ නොකරනු ඇත .එබැවින් නොයා සිටීම වඩාත් සුදුසු බව හැඟුනේ ස්පැරෝ මෙනෙවිය මිය ගොස් නොසිටි බැවින් ය .ඈ හුස්ම ගන්න බව රෝස් දුටුවාය .නමුත් මෙසේ නතරවීම අනතුරුදායක බව ඇයට අවබෝධ විණි.

USD 2.42

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-246-6
  • 290
  • Sinhala
  • 310g