රට හෙල්ලූ නඩු - 3

නීතිය

By Wimalasena Gange

Published By Surasa Bookshop

රටේ ඉමහත් භයානක අපරාධ පිළිබඳව ලියැවුණු ‘රට හෙල්ලූ නඩු’ පොත් පෙළේ තෙවැන්නයි. මෙම නඩුවට අදාල විවිධ නීතිමය හා සිද්ධිමය කරුණු හේතුවෙන්ද කෘතහස්ත වෛද්‍ය මත හේතුවෙන්ද මෙම පොත නීතිවේදීන්ට, වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ට මෙන්ම නීතිය හදාරන ශිෂ්‍යයන්ට ද අතිශයින් වැදගත් වේ.

USD 1.79

Out of stock

Product Details

  • 978-955-677-553-2
  • Sinhala
  • 104
  • 131g