රාමායණය

පරිවර්තන

By Dr. K. B. A. Edmand

Published By Surasa Bookshop

අතීතයේ උදාර උරුමයන්, සුන්දර ජීවනය පිළිබඳ අවබෝධයක් දරුවන්ට ලබාදීමට මාරි මියුසියස් හිගින්ස් මැතිනිය රචිත මෙම කෘතිය, ඔවුන් තුළ සදාචාරය, රසඥතාව මෙන්ම ප්‍රඥාවන්ත භාවයද වර්ධනයට රුකුලක් වන්නකි.

USD 1.25

Available

Product Details

  • 978-955-1188-72-6
  • Sinhala
  • 93
  • 110g