රජදහන කාව්‍යය

බෞද්ධ

By A. P. Ariyasena

Published By Buddhist Cultural Centre

සාහිත්‍යමය ලෝකයේ කලින් කල බිහිවන්නා වූ කාව්‍ය සංකල්පනා බෙහෙවින් එකිනෙකට වෙනස්ය.සෑම කවියෙකුටම ලේකඛයෙකුටම උරුම වූ ලේඛන රටා ඇත.එම රටා අතරින් පොදු සංකල්පයන්ගෙන් බාහිර ලෝකය ස්පර්ශය කල ප්‍රතිභාපූර්ණ කාව්‍යමය ඉදිරිපත් කරන මෙම පද වැල් විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ දිග හරියි.

USD 0.53

Available

Product Details

  • 955-1222-31-6
  • Sinhala
  • 0
  • 130g