පුංචි නිසංසලා

ළමා කතා

By Jayathilaka Kammallaweera

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මනුෂත්වයේ කරුණා කිරියෙන් තෙත් වූ මිනිස් හදවත් ඇති සමාජයක් අපට කවර ධනයකටත් වඩා අගය ඇති බව , මේ කතාවේ යටි පෙළ කුමර සිත යට සඟවා තබන හරය යි. කතා කලාවෙහි කෘතහස්ත භාවය නිසා එය කියවනවාට වඩා කියැවෙන බවක් හැඟෙන ශිල්පීයතාවකින් විචිත්‍ර කර ඇත.

USD 1.14 USD 1.43

Save USD 0.29

Available

Product Details

  • 955-652-126-7
  • Sinhala
  • 125
  • 104g