ප්‍රායෝගික මනෝවිද්‍යාව : ඔබේ දරුවාට නව ලොවක්

පරිවර්තන

By Leelananda Gamachchi (ලීලානන්ද ගමාච්චි)

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ප්‍රායෝගික මනෝවිද්‍යාව : ඔබේ දරුවාට නව ලොවක්......

USD 2.50

Available

Product Details

  • 978-955-138-746-5
  • Sinhala
  • 109
  • 130g


Read And Excerpt

ලෝකයට විමුක්තියක් හෝ සහායයක් ලැබෙනවා නම් හුදෙක්ම දරුවා වෙතින් පමණකි. කවර හෙයින් ද යත් දරුවා මිනිසාගේ ද  සමාජයේද නිර්මාපකයා වන බැවිනි. දරුවා සහජයෙන්ම උරුම කරගෙන ඇති මහඅතිමහත් හැකියා සම්භාරය නව ලොවක් නිර්මාණය සඳහා උදව් වන පරිදි පෙර පාසල් වියේදී උන්නතියට පත් කරනු වස් සහාය විය හැකි අන්දම මෙහි පැහැදිලි කෙරේ.