පොකුරු සංඛ්‍යා

බෞද්ධ

By Atty. Ananda N. Thilakarathna

Published By Buddhist Cultural Centre

ධර්මයේ යෙදෙන සමුහවාචී පද ගොනුකොට සකසා ඇති මෙම කෘතිය ශබ්දකෝෂයක ස්වරුපය ගත්තකි. ධර්මයට පමණක් සීමා වී නැති මෙය නොයෙකුත් විෂයන්ට සම්බන්ද සමුහවාචී පද යෙදුම් පිළිබඳව දැනගැනීමට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වන්නකි.

USD 2.86

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 320g