පොඩි කොලූවයි පොතයි කෙතයි

ළමා කතා

By Sanath Piyasena

Published By Sarasavi Publishers

පනහ - හැට දසකවල පාසල් දිවියේ ගමේ - ගොඬේ සුන්දරත්වය අව්‍යාජත්වය මෙමඟින් පාඨකයාට අවබෝධ වේ. මෙම විත්ති කතා සංග‍්‍රහය අද දවසේ දරුවන් චමත්කාරය දනවන කියැවීමකට පොළඹවයි.

USD 2.05

Available

Product Details

  • 978-955-31-0881-4
  • Sinhala
  • 244