පොඩි ගමරාළ

ළමා කතා

By Priyanthi Kumari Perera

Published By Buddhist Cultural Centre

"පොඩි ගමරාල" නමැති මෙම ග්‍රන්ථයෙහි සඳහන් වන්නේ සරල ජීවන රට්ටවකට උරුමකම් කියන ගමරාල ප්‍රධාන ඔහුගේ පවුල් පසුබිම පිලිබඳවය. ධාර්මික ජීවන රටාවකට පුරුදු වුන ඔවුහු තමන්ගේ ගිහි ජීවිතය සාර්ථක කරගත් හැටි මෙයන් විදහා දැක්වෙයි..

USD 1.58

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 210g