පතිත

නවකතා

By Mangala Somalal Rasingarachchi

Published By Pahan Publishers

අපේ ජීවිතවල තවත් තීරණාත්මක අත්දැකීමකට අපට මුහුණපාන්නට වූයේ මේ අතරය .ඒ අප්පච්චිගේ අභාවයයි .සිදුකළ ප්‍රතිකාරවලින් අප්පච්චිට ඒ තරම් ගුණයක් නොතිබුණි .ඔහු ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇඳටම සින්නවිය .එක් උදෑසනක අවදි වී අප්පච්චිගේ කාමරයට ගිය මම දුටුවේ වෙනසකි .ඔහුගේ සිරුර අධික ලෙස ශීතල වී තිබිණි .

USD 2.37

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-280-0
  • 289
  • Sinhala
  • 309g