පසන්නාග මාණික්‍ය

නවකතා

By Piyasiri Kodithuwakku

Published By Pahan Publishers

කුස්සියේ එළිය තවමත් දැල්වෙයි .වැස්ස තදින් ඇදහැලී හෙමින් නැවතුණි .හඳ එළිය පොළවට යන්තමින් වැටෙයි .මේකුළු නිසා යළි අඳුරු වෙයි .යළිත් එළිය වැටෙයි .අමා උපේන්ද්‍රට වඩාත් ලංවී හෙමින් කතා කළා ය .

USD 2.37

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-131-5
  • 295
  • Sinhala
  • 350g