පරිසර ගැටලුව හා පරිසර සංරක්‍ෂණය

බෞද්ධ

By Ven. Thalangalle Sudhamma Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

පරිසර රක්ෂණය පිළිබදව බෞද්ධ ආකල්පය දක්වන ග්‍රන්ථයකි.බුදු හිමියන් පරිසරයට ඇලුම් කළේ පරිසරය රැකගනිමිනි.පරිසරය පිළිබද ගැටලුව ප්‍රයෝගික ලෙසත් ගැඹුරු ලෙසත් මෙම ග්‍රන්ථයෙන් විවරණය කෙරේ.මිනිසා හා පරිසරය අතර පවතින තිරසාර සම්බන්ධතාවය ද විග්‍රහ කෙරේ.

USD 0.92

Available

Product Details

  • 955-8540-17-X
  • Sinhala
  • 0
  • 220g