පාරමී හෙවත් දස පෙරුම් දම්

බෞද්ධ

By Rev. Narada Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

නාරද මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් රචිත මෙම ග්‍රන්ථය දස පාරමිතාවන් පිලිබඳවය. බුද්ධත්වය සඳහා පෙරුමන් පුරන බෝධිසත්වයකු විසින් දස පාරමිතාවන් සම්පුර්ණ කල යුතුය. ජාතක කතා,ත්‍රිපිටකය, වෙනත් ධර්ම ග්‍රන්ථ උපයෝගී කරගෙන ඇත.

USD 1.11

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 210g