පරමානන්දය

නවකතා

By Prof. Sarath Wijesooriya

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මේ නවකතාවෙන් නිරූපණය කෙරෙන්නේ "ආදරයයි" ඒ ආදරය ජීවත්වීම සඳහා අවශ්‍ය අවබෝධයකි. සියල්ල අහිමි වූ, අසාමාන්‍ය ප්‍රශ්නවලට මැදි වූ චරිත කීපයක් වටා මේ වෘත්තාන්තය ගෙතී ඇත.

USD 2.26

Available

Product Details

  • 978-955-652-574-8
  • Sinhala
  • 276
  • 221g