පංච මහා වාද

බෞද්ධ

By Buddhist Cultural Centre

Published By Buddhist Cultural Centre

19 සියවසේදී වාදීභසිංහ මිගෙට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද හිමියන් ක්‍රිස්තියානි පාදිලිවරුන් සමග මුහුණට මුහුණලා කෙරුණු වාද පංචකයි.ගුණානන්ද

USD 2.37

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 540g