පහන් සිතුවිලි

බෞද්ධ

By Somapala Igalahewa

Published By Buddhist Cultural Centre

මෙහි ඇතුලත් වන්නේ බුදුන් වහන්සේගේත් උන්වහන්සේගේ අතීත මෙන්ම වර්තමාන ශ්‍රාවක තෙරුන් වහන්සේලාගේත් ධර්ම පාඨයන් ය. මෙහි අරමුණ සිතෙහි ඇතිකරගතයුතු පාරිශුද්ධිය සඳහා වන අතර, විශේෂයෙන් සද්ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නන් හට රුකුලක් වන අයුරින් සම්පාදනය කර ඇත.

USD 2.76

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 265g