පබළු වැල්

නවකතා

By Chithra I Perera

Published By Pahan Publishers

අම්මාගේ ජීවිතය තාත්තාගෙන් වෙන්කොට දැක ගැනීමට මට නොහැක .එහෙයින් තාත්තා ගැන ලියන විට අම්මා ගැන ද නිතැතින්ම ලියැවේ .අම්මාත් ,තාත්තාත් ඇති තැන මගේ චරිතය බැහැර කළ නොහැක .”පබළු වැල්” යැයි පොතට නම් තැබුනේ එහෙයිනි .

USD 2.58

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-253-4
  • 224
  • Sinhala
  • 267g