පාට සේල

නවකතා

By Sanjeewani Atulugama

Published By Pahan Publishers

රාධිකා රවිඳු දෙස බැලුවේ ඇස් විශාල කරගෙනය .තමා වරදක් කළ බව දැනුනෙන් රවිඳු කතා කළේ නැත .රාධිකාගේ සිතට පිවිසියේ තරහවකි .

USD 2.05

Out of stock

Product Details

  • 978-955-6672-65-7
  • 200
  • Sinhala
  • 247g