පාද දෙකක් එක මනසක්

පරිවර්තන

By Sirisena Rathnayake

Published By Pahan Publishers

ඔබට හරි හැටි නින්ද නොයන්නේ නම් ,ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද ? ඇඳට ගොස් විනාඩි කීපයක් මනා සිහිකල්පනාවෙන් පසුවන්න .මනා සිහිකල්පනාව ඇතිව ශ්වසනයේ යෙදෙන්න .ඔබට ඉක්මනින්ම නින්ද නොපැමිණියත් ,ඔබට සුවයක් අත්වනු ඇත .බෙහෙවින් විවේකීව ගතකරන විට, ඔබට සුවසේ නින්ද යනු ඇත .

USD 2.36

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-277-0
  • 140
  • Sinhala
  • 158g