වෙනත්

All Books

20%
හිමි පෙම පතා

හිමි පෙම පතා

Prema Suraweera Rupasinghe

LKR 280.00 350.00

Save LKR 70.00

20%
නීතිය මත පාලනය

නීතිය මත පාලනය

Radika Rasanjaliee Gunarathna

LKR 320.00 400.00

Save LKR 80.00

20%
රස මිහිර

රස මිහිර

Prof. Sarath Wijesooriya

LKR 208.00 260.00

Save LKR 52.00

20%
සිතුවිලි කළවම

සිතුවිලි කළවම

Prof. Sarath Wijesooriya

LKR 384.00 480.00

Save LKR 96.00

20%
ජීවන මිහිර

ජීවන මිහිර

Prof. Sarath Wijesooriya

LKR 360.00 450.00

Save LKR 90.00

20%
පරපුරක විස්තරය

පරපුරක විස්තරය

Prof. Sarath Wijesooriya

LKR 384.00 480.00

Save LKR 96.00

20%
සැනසුම පිණිසයි

සැනසුම පිණිසයි

Prof. Sarath Wijesooriya

LKR 200.00 250.00

Save LKR 50.00

20%
රට කට හා හෙට

රට කට හා හෙට

Dr. Shantha Hettiarachchi

LKR 240.00 300.00

Save LKR 60.00

20%
කාන්තා කේන්දරේ

කාන්තා කේන්දරේ

Kawudane Piyadasa Perera

LKR 320.00 400.00

Save LKR 80.00

20%
රුහිරු පූජා

රුහිරු පූජා

Nihal P. Jayathunga

LKR 480.00 600.00

Save LKR 120.00

20%
සුබ සහ යස

සුබ සහ යස

Simon Navagattegama

LKR 160.00 200.00

Save LKR 40.00

20%
වල්ලි අම්මලා

වල්ලි අම්මලා

Simon Navagattegama

LKR 320.00 400.00

Save LKR 80.00

20%
පුස්ලෝඩං

පුස්ලෝඩං

Simon Navagattegama

LKR 160.00 200.00

Save LKR 40.00

20%
ක්ෂීර සාගරය කැලඹිණ
20%
දඩයක්කාරයාගේ  කතාව
20%
සංසාරාරණ්‍යය අසබඩ

සංසාරාරණ්‍යය අසබඩ

Simon Navagattegama

LKR 560.00 700.00

Save LKR 140.00

20%
යකඩ සිල්පර

යකඩ සිල්පර

Wimal Udaya Hapugodaarachchi

LKR 360.00 450.00

Save LKR 90.00

15%
අපේ රාජ්‍යය

අපේ රාජ්‍යය

Mayaranjan

LKR 170.00 200.00

Save LKR 30.00

15%
කාලාවකාශයේ සිරකරුවා
15%
දිගාමඩුල්ලේ ආශ්චර්ය

දිගාමඩුල්ලේ ආශ්චර්ය

Mayaranjan

LKR 331.50 390.00

Save LKR 58.50

15%
නිලි වැස්ස

නිලි වැස්ස

Kathyana Amarasinghe

LKR 425.00 500.00

Save LKR 75.00

15%
මගේ රාජ්‍යය

මගේ රාජ්‍යය

Mayaranjan

LKR 255.00 300.00

Save LKR 45.00

15%
මායා බන්ධන

මායා බන්ධන

Anula De Silva

LKR 391.00 460.00

Save LKR 69.00

20%
දෛවෝපගත සිද්ධි

දෛවෝපගත සිද්ධි

P. D. R. Premawardana

LKR 220.00 275.00

Save LKR 55.00

20%
විස්මිත කාටූන් ලෝකය

විස්මිත කාටූන් ලෝකය

Ruwan Tharaswin

LKR 400.00 500.00

Save LKR 100.00

20%
මගේ ගමට අරුණ

මගේ ගමට අරුණ

Wilson Indrasiri Gunawardhana

LKR 200.00 250.00

Save LKR 50.00

20%
මවයි දරු සම්පතයි

මවයි දරු සම්පතයි

Upali Samarasinghe

LKR 392.00 490.00

Save LKR 98.00

20%
රාග විරාග

රාග විරාග

Thilaka Kudahetti

LKR 360.00 450.00

Save LKR 90.00

20%
වෙද රුවන් වත

වෙද රුවන් වත

Sunanda Mahendra

LKR 320.00 400.00

Save LKR 80.00

20%
සිරිලක සිරි විසිතුරු
20%
අයාලේ ගිය සිතක සටහන්
20%
දැක නෙක විලස

දැක නෙක විලස

Sumithra Rahubaddha

LKR 560.00 700.00

Save LKR 140.00