ඔබේ වටිනාකම කීයද ?

පරිවර්තන

By Sirisena Rathnayake

Published By Pahan Publishers

ඔබ කුරුල්ලෙකු කූඩුවක දමා හිරකරගෙන සිටියි .අතපසුවීමකින් කූඩුව වසා දමන්නට නොහැකි වූ දිනක ඒ කුරුල්ලා කූඩුව හැර දා පියඹා යයි. ඌ කිසිදාක නැවත නොඑයි .ඔබ කූඩුවේ දොර නොවසා ඌට අවශ්‍ය කෑම හා වෙනත් පහසුකම් ලබාදුන්නොත් ,ඌ ඈතට පියඹා ගියත් ආපසු ඒමට අමතක කරන්නේ නැත .

USD 2.64

Available

Product Details

  • 978-955-667-259-6
  • 192
  • Sinhala
  • 243g