ඔබේ දරුවා හික්මවන සුමුදු මංපෙත්

පරිවර්තන

By P. D. R. Premawardana

Published By Surasa Bookshop

අඩු වරප්‍රසාද ඈතිව ඉපදී ඉන් නොනවතී ජීවිතය ජය ගන්නා කොලඹ නාගරික පරිසර ලම‍යින්ගෙ කටුක මුඩුක්කු ජීවන අත්දකීම් පාදක කර ගත් යොමුන් නව කතාව.

USD 1.18

Available

Product Details

  • 978-955-677-066-7
  • Sinhala
  • 126
  • 139g