නිවනට මග

බෞද්ධ

By Atty. Ananda N. Thilakarathna

Published By Buddhist Cultural Centre

භාවනව පිලිබඳ මූලික වශයෙන් හදාරන කෙනෙකුට ඉතා සරල ලෙස මෙම ග්‍රන්ථය සකස් කර ඇත. හිතෙහි විනිවිද බව හොඳින් හැඳින නව ලෝකෝත්තර ආර්ය මාර්ගය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීමට බෞද්ධ භාවනා ක්‍රම පුහුණු කලයුතු ආකාරය පෙන්ව දෙයි.

USD 0.53

Available

Product Details

  • 955-8129-06-2
  • Sinhala
  • 0
  • 110g