15 %

නිවන් මඟට ප්‍රවේශය භාවනාවයි

පරිවර්තන

By Gunadasa Yapa

Published By Pahan Publishers

නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සාධකයක් වශයෙන්,සිල් රැකීමත් ,කුසල් රැස් කිරීමත් යහපත් ය . එමෙන්ම, පුද පූජා පැවැත්වීමත්, පංචශීලය සමාදන්වීමත්, භාවනාව පුහුණුවීමත්, ධර්මශ්‍රවණයත් වැදගත් ය.

USD 1.94 USD 2.29

Save USD 0.35

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-189-6
  • 168
  • Sinhala
  • 210g