නායකයෙක් වන්න

අනුවර්තන

By Leelananda Gamachchi (ලීලානන්ද ගමාච්චි)

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

කණ්ඩායමක් ගොඩනඟන්නේ සහ ඔවුන් දැනුමෙන්, කුසලතාවෙන්, සුබවාදී ආකල්පයෙන් සන්නද්ධ කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වා දී නායකත්ව ගුණාංග වර්ධනය කරන අන්දම මේ පුස්තිකාවෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ. පහත දැක්වෙන ආකාරයේ කරුණු මෙහි විස්තර කෙරේ. * කණ්ඩායම් වැඩවලට ප්‍රබලතාව * නායකයන් වීම සඳහා කණ්ඩායමක් සන්නද්ධ කිරීම * විභව්‍ය නායකයකුගේ ගුණාංග * පුද්ගලයෙක් සන්නද්ධ කිරීමේ දස වැදෑරුම් පියවර * මිනිසුන් 'විශාලයන' කල හැකි ආකාරය * යහපත් අනාගතය සඳහා කණ්ඩායම් යොමු කිරීම

USD 2.00

Available

Product Details

  • 955-1387-19-8
  • Sinhala
  • 100
  • 135g