20 %

නායකයෙක් වන්න

අනුවර්තන

By Leelananda Gamachchi

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

කණ්ඩායමක් ගොඩනඟන්නේ සහ ඔවුන් දැනුමෙන්,කුසලතාවෙන්,සුබවාදී ආකල්පයෙන් සන්නද්ධ කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වා දී නායකත්ව ගුණාංග වර්ධනය කරන අන්දම මේ පුස්තිකාවෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ.පහත දැක්වෙන ආකාරයේ කරුණු මෙහි විස්තර කෙරේ. * කණ්ඩායම් වැඩවල ප්‍රබලතාව * නායකයන් වීම සඳහා කණ්ඩායමක් සන්නද්ධ කිරීම. * විභව්‍ය නායකයෙකුගේ ගුණාංග * පුද්ගලයෙක් සන්නද්ධ කිරීමේ දස වැදෑරුම් පියවර * මිනිසුන් “විශාලනය” කළ හැකි ආකාරය * යහපත් අනාගතයක් සඳහා කණ්ඩායම් යොමු කිරීම

LKR 160.00 LKR 200.00

Save LKR 40.00

Available

Product Details

  • 955-1387-19-8
  • Sinhala
  • 136
  • 100g