නැවියාගේ බිරිඳ (ෂහිදුල්ලා කායිසෙර්)

පරිවර්තන පරිවර්තන නවකතා

By A. P. Gunarathna (ඒ. පී ගුණරත්න)

Published By Sooriya Publishers

බංගලා දේශයෙහි සම්භාවනාවට පාත්‍ර වූ මුල් පෙළේ ලේඛකයන් අතර ෂහිදුල්ලා කායිසෙර්ට (1927-1971) හිමි වනුයේ විශේෂ ස්ථානයකි. ආසියානු ජන ජිවිතයේ සැඟවුණු සියුම් තැන් මතුකර දක්වමින් ඔහු නිර්මාණය කළ නවකතා හැරුණු විට , බංගලා දේශයෙහි සමකාලීන දේශපාලන කරලියෙහි ඔහු රඟපෑ භූමිකාව ද ඔහු එම තත්ත්වයට පත් කිරීමෙහිලා හේතු පාදක විය.

USD 2.50

Available

Product Details

  • 978-955-8892-97-1
  • Sinhala
  • 178
  • 250g