නවකතා නිර්මාණය හා අවබෝධය

අධ්‍යාපන

By Mahacharya A. V. Suraweera

Published By Surasa Bookshop

නවකතාව සම්බන්ධයෙන් විවිධ ලේඛකයන් දරන මත, ඔවුන්ගේ උදාන සහ අඳෝනා විමර්ශනය කරමින් නවකතා නිර්මාණයේ යෙදෙන ආධුනික ලේඛකයන් සඳහා සම්පාදනය වූ එමෙන්ම නව කතාව අවබෝධ කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන කාහටත් ප්‍රයෝජනවත් වන ග්‍රන්ථයකි.

USD 1.71

Available

Product Details

  • 978-955-677-039-1
  • Sinhala
  • 211
  • 248g