නරපති ධාතුසේන

ළමා කතා

By Roopa Kodithuvakku

Published By Buddhist Cultural Centre

හෙළ ඉතිහාසයේ ලංකාද්වීපය පාලනය කල සුවිශේෂී වූ ධාතුසේන රජතුමා ගැන ලියවුන ළමා ග්‍රන්ථයකි. ළමා මනසට වීරත්වය ද චරිතාදර්ශය ද ගෙන දීමට හැකි වන පරිදි හද ගස්වා ඇත..

USD 0.89

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 120g