නරපති දෙවන පෑතිස්

ළමා කතා

By Roopa Kodithuvakku

Published By Buddhist Cultural Centre

හෙළ ඉතිහාසයේ ලංකාදීපය පාලනය කල සුවිශේෂී වූ රජ කෙනෙකු වන දෙවන පෑතිස්  රජතුමාගේ චරිත කතාව ඇසුරු කොට ගෙන රචනා කරන ලද ළමා ග්‍රන්ථයකි.

USD 1.21

Available

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 130g