මෘග

නවකතා

By Rohitha Munasinghe

Published By Surasa Bookshop

මැදපෙරදිග ගෘහ සේවයේ දී තිරිසන් මෘගයන් අතින් දූෂණයට, වධ හිංසාවට හා බලහත්කාරකම්වලට ගොදුරුවන කාන්තා විලාපයේ දෝංකාරයයි.

USD 3.21

Available

Product Details

  • 978-955-677-443-6
  • Sinhala
  • 311`
  • 359g